Şartlar ve Koşullar

MEDİKAL HİZMETLER ARACILIĞI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, Aydınlıkevler Diş Kliniğinden hizmet aldığınız herhangi bir tıbbi tedaviye ilişkin hüküm ve koşulları belirlemektedir.

Lütfen bu şartları okuyun. Aşağıda belirtilen koşullar ve belgeler. Şartlar ve koşullarımızı kabul ederek, bu Şartlar ve Koşullara bağlı kalacağınızı onaylamış olursunuz. Koşullar ve bunlara uymayı kabul edersiniz.

Aydınlıkevler Diş Polikliniği, Hüküm ve Koşulları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir.

1. PARTİLER

Bu Tıbbi Hizmet Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme"), Aydınlıkevler Diş ("Aydınlıkevler Diş Polikliniği") ile aşağıda imzası bulunan Hasta (Hasta) arasında imza tarihinde tarafların özgür iradesiyle akdedilmiştir. Hasta, Sözleşme'nin kabulü ile bu kuralları anladığını ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aydınlıkevler Diş gerektiğinde bu Sözleşmeyi değiştirme hakkına sahiptir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 Sözleşme kapsamında Hasta, kişisel kimlik ve iletişim bilgilerini doğru olarak verdiğini, herhangi bir sağlık engelinin bulunmadığını, verilmesi halinde bu bilgileri verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. yanlış bilgi verilmesi nedeniyle Aydınlıkevler Diş'in herhangi bir yükümlülüğü veya yükümlülüğü bulunmadığını, Aydınlıkevler Diş'in yanlış bilgi verilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı derhal ve gecikmeden karşılayacağını, Verilen iletişim bilgilerinden ulaşıldı. Hastanın vermiş olduğu eksik bilgi ve belgelerden bizzat kendisi sorumludur.

2.2 Aydınlıkevler Diş tarafından kendisine verilen bilgi ve detaylar doğrultusunda hastanın geç kalması veya ulaşım imkanlarını kaçırması durumunda tüm ek masraflar Hasta tarafından karşılanacaktır.

3. SÖZLEŞME FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1 Sözleşmeden doğan tüm ücretler ve benzeri ödeme ve masraflar Hastadan tahsil edilir. Temerrüt halinde gecikme faizi ödenmesi talep edilecektir.

3.2 Hastanın daha önce kararlaştırdığı tedaviye tıbbi açıdan uygun olmadığını belirten sağlık raporu göndermediği sürece iade edilmez. Ön ödeme, ilgili tarafların onayıyla başka bir kişiye devredilebilir.

3.3 Rezervasyon yapıldıktan sonra, Hastanın hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan herhangi bir sözleşme veya belgeyi imzalamaktan kaçınması, mutabakata varılan ve imzalanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve benzeri durumlarda ücret iadesi yapılmayacaktır.

4. AYDINLIKEVLER DİŞ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Tıbbi hizmetlerden kaynaklanan maddi zararlar. Hasta, tüm bu hizmetleri Aydınlıkevler Diş Polikliniği'nden alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Hasta, bu maddeye aykırı işlemlerde bulunamaz, Aydınlıkevler Diş'nin sorumluluğunda olmayan tıbbi hizmet ve ek hizmetlerden hizmet sağlayıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta, sunulan tıbbi hizmetlerden memnun kalmaması nedeniyle Aydınlıkevler Diş aleyhine herhangi bir menfi işlemde bulunamaz, aksi takdirde Hasta, ceza olarak ödenen ücret tutarını ödemekle yükümlü olacaktır.

4.3 Aydınlıkevler Diş, Hastaya işbu Sözleşme yürürlüğe girmeden önce her türlü kaza riskini, kazadan kaynaklanan her türlü hasarı ve tedavi masraflarını sigorta ettirmesini tavsiye eder.

4.4  Aydınlıkevler Diş, Sözleşmenin hiçbir şekilde yerine getirilmemesinden veya mücbir büyük veya beklenmedik olaylardan dolayı ödenmesi gereken zararlardan sorumlu tutulamaz. Yasaların öngördüğü mücbir büyük olaylar, Sözleşmenin başlatılmasına, devamına veya feshine engel teşkil eden olağanüstü ve tüm önlemler alınsa dahi öngörülemez olaylar ve Aydınlıkevler Diş herhangi bir etkisinin olmadığı olaylar değerlendirmeye alınacaktır.

5. HASTANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Hasta Sözleşmede belirtilen ödemeyi yapmakla yükümlüdür. Hasta kendisinden kaynaklanan gecikmelerden bizzat sorumludur. Böyle bir gecikme Aydınlıkevler Diş' e herhangi bir ek maliyet veya yükümlülük doğurursa, Hasta bu maliyet ve harcamaları Aydınlıkevler Diş' e ödemek zorundadır.

5.2 Hasta 18 yaşın altındaysa reşit olmayan veya reşit olmayan kişinin yasal temsilcisiyle doğrudan iletişim için kullanılabilecek iletişim bilgilerinin Aydınlıkevler Diş ' e sağlanması zorunludur.

5.3 Hasta, bu Sözleşmeyi kabul ederek, Hizmet Sağlayıcının hizmetleriyle ilgili olarak Aydınlıkevler Diş'e veya onun herhangi bir çalışanına, ortağına veya ortağına kamuya açık (inceleme web siteleri, sosyal medya ağları, bloglar, halka açık forumlar vb.) saldırmamayı veya eleştirmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. tedaviler ve eylemler. Aydınlıkevler Diş, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerden, tıbbi tedavilerden ve işlemlerden sorumlu tutulamayacağından, Hasta, Aydınlıkevler Diş'nin veya herhangi bir çalışanının adını kötülemeyeceğini veya Aydınlıkevler Diş'yi olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aydınlıkevler Diş'in itibarı, hizmetleri veya yönetimi, sözleşme süresi boyunca veya sonrasında herhangi bir zamanda. Bu maddenin ihlali durumunda Hasta, Aydınlıkevler Diş'in değerlendirmesi üzerine içeriği derhal kaldıracağını ve yayından kaldıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin kısmen veya tamamen kalması durumunda Hasta, tüm zararlarının yanı sıra Aydınlıkevler Diş 'e ceza olarak 100.000,00 TL ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE DEVRİ

6.1 Aydınlıkevler Diş , iyi niyet doğrultusunda bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin Aydınlıkevler Diş tarafından iptal edilmesi halinde, Hastaya yasal yükümlülüklerden kaynaklanan zorunlu vergi, harç ve benzeri masraflar ile üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında ödediği tutar iade edilecektir, belgelenebilir ve iade edilemez.

6.2  Taraflardan birinin Sözleşme'yi ihlal etmesi halinde, ihlal etmeyen taraf, noter aracılığıyla yazılı bildirimde bulunarak 7 (yedi) iş günü içerisinde Sözleşme'ye aykırılığın ortadan kaldırılmasını talep eder. İhlal etmeyen taraf, ihlalin verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda Sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

6.3  Aydınlıkevler Diş , Sözleşmenin ifası için Sözleşmeyi kısmen veya tamamen sözleşmeli olduğu gerçek ve tüzel kişilere devretme hakkına sahiptir. Bu durumda tahsis edilen kısımların halefi ilgili gerçek veya tüzel kişidir.

7. GİZLİLİK ANLAŞMASI

7.1  Taraflar arasında paylaşılabilen “Gizli Bilgiler”, bunların sahibi olan Tarafa ait, ticari sır teşkil eden ve/veya söz konusu tarafın mülkiyetinde olan her türlü bilgi anlamına gelir; ve herhangi bir sınırlama olmaksızın tasarım bilgilerini, teknik bilgileri, ticari sırları, fikir ve buluşları, projeleri, çizimleri, modelleri, yazılım programlarını, algoritmaları, yazılım modüllerini, program kaynak kodunu, spesifikasyonları, ürün planlarını ve teknolojilerini, yazılım kullanım kılavuzlarını, pazarlama bilgileri, Hasta listeleri, tahminler ve değerlendirmeler, mali raporlar, sözleşme şartları, kayıtlar ve adı geçen Tarafın işiyle ilgili tüm bilgi ve materyaller, kendisi, hissedarları, iştirakleri, kendisi tarafından lisanslanan diğer kişilerle ilgili her türlü ürün, mal ve hizmet , Hastaları ve danışmanları, bunları elde etme yöntemi, ticari sır, her türlü formül, patent, buluş, tasarım, Hasta listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlandırma plan ve stratejileri ve benzeri tüm bilgiler.

7.2  Aydınlıkevler Diş ve Hasta, kendilerine verilen bilgilerin gizli olduğunu, bu bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gizli tutacaklarını, karşı tarafın onayı olmadan hiçbir kurum veya kuruluşla paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. . Yasal düzenlemeler uyarınca bilgi paylaşımının yasal zorunluluk olduğu veya işbu Sözleşmenin ifası için acil olduğu durumlarda, bilgi paylaşımından dolayı Aydınlıkevler Diş herhangi bir hukuki yükümlülük veya yükümlülük altında değildir.

7.3  Hasta, Aydınlıkevler Diş' i bypass ederek, tıbbi hizmet aldığı kişi ve firmalarla doğrudan iletişime geçerek kendisi veya başkası adına ayarlama yapamaz. Hasta, kendisi ile Aydınlıkevler Diş arasındaki kısa mesajları, aramaları, konuşmaları ve görüntüleri yazılı izin olmaksızın hiçbir platformda ve hiçbir yerde ifşa edemez. Aksi takdirde Hasta, tüm zararlarına ek olarak 100.000,00 TL cezai şartını nakden ve defaten ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. DİĞER TERİMLER

8.1 Hasta, hizmet süresi boyunca eşyalarını takip ve kontrol etmekle yükümlü olup, kaybolan/çalınan/hasar gören eşyalardan Aydınlıkevler Diş sorumlu değildir. Kaybolan eşyalardan ve üçüncü şahıslarda yaşanan otel, transfer gibi olaylardan Aydınlıkevler Diş sorumlu değildir.

9. GEÇERLİ YASA VE YARGI

9.1 Bu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2 Bu Sözleşmenin hükümleri arasında herhangi bir anlam değişikliği veya çelişki olması, diğer hükümleri geçersiz kılmaz. Taraflar işbu Sözleşmenin ellerinde bulunan nüshalarına ilişkin damga vergisinden sorumludurlar.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1 Hasta, işbu Sözleşme'den doğan ihtilaflarda Aydınlıkevler Diş 'e ait kayıt ve defterlerin delil olacağını, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve başkaca delil sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Canlı Destek